Zorgkosten veroorzaken kopzorgen

Niet iedereen binnen de gemeente heeft het altijd even ruim als het aankomt op financiën. Eén van de posten die bewoners in ernstige geldproblemen laat raken is die van de zorg. Op 1 november 2018 kwam de gemeenteraad bij elkaar, en was het voor de PvdA/GroenLinks fractie het moment om zich hard te maken voor de gezinnen die moeilijk rond kunnen komen.

Zeewolde is financieel gezien een gezonde gemeente, maar de gezinnen voor wie de kosten niet te betalen zijn, zou een tegemoetkoming uitkomst bieden. In Ermelo en Harderwijk is dit al gerealiseerd, is Zeewolde de volgende?

Ongevraagd hoge zorgkosten
Als het aan de gemeenteraad van Zeewolde ligt niet. De fracties PvdA/GroenLinks en BurgerBelang stonden helaas alleen in dit initiatief en de motie is dan ook weggestemd.

Hoge zorgkosten is niet iets waar je zelf voor kiest, maar een ongeluk zit in een klein hoekje en het kan je zomaar overkomen. Wat dan? Voor veel gezinnen en ouderen levert dit serieuze problemen op en die gaan zich alleen nog maar verder opstapelen wanneer de zorg voor langere tijd nodig is.

Compensatie voor hoge zorgkosten
In Ermelo en Harderwijk lopen ze al op de zaken vooruit, daar hebben ze namelijk een regeling getroffen die gezinnen en ouderen met een klein inkomen uit de brand helpt. Van de gemeente krijgen zij een steuntje in de rug, zodat in ieder geval dié zorgen lager uitvallen. De raadsleden van PvdA/GroenLinks vinden dat een uitstekend idee en willen dat in Zeewolde ook mogelijk maken.

Voor nu gaat de keuze uit naar het investeren in bijvoorbeeld onderhoud wegen, en staat de zorg voor inwoners op de tweede plaats. De fractie PvdA/GroenLinks is van mening dat dit niet zou mogen gebeuren en blijft zich daarom inzetten voor het belang van de burger.

 

Algemene beschouwingen 2018

Onze bijdrage van 1 november 2018.

De verkiezingen van dit voorjaar hebben Zeewolde geen veranderingen gebracht. De vorige coalitie koos er voor opnieuw met elkaar verder te gaan. Afspraken samengevat in een coalitieakkoord en aangevuld met een realisatie agenda. Wij vinden dat een bijzonder proces. Sober, zo constateren wij, er zijn maar weinig woorden aan gewijd. Maar goed, de titel “Een schone toekomst” klinkt in ieder geval hoopvol.

Allereerst de begroting. Die ziet er technisch gezien weer goed uit, zoals wij overigens gewend zijn van deze organisatie. Onze complimenten daarvoor. Bij de opbouw van de begroting is waar mogelijk aangesloten op de realisatie agenda 2018-2022. En daarmee ligt een sluitende programmabegroting voor.

Het dekkingsplan laat zien dat alle begrotingsjaren sluitend zijn. Maar de PvdA/GroenLinks vraagt zich af hoe riskant dat is. Want hoe zeker is het dat zaken als areaal woningbouw OZB, toeristenbelasting en omgevingsvergunningen in de jaren 2020, 2021 en 2022 qua omvang flink oplopen. Dat er flink gebouwd gaat worden vinden we een loffelijk streven. Dat heeft Zeewolde hard nodig, vinden wij. Het college geeft aan dat de lokale lasten gelijk blijven, behoudens een inflatiecorrectie. Wij vragen ons af hoe lang we dit nog in stand kunnen houden? Is dit echt verantwoord? , gezien de groei opgaven die de komende jaren op Zeewolde af komen. Hoe kunnen we ons voorzieningenniveau op peil houden, zoals bijvoorbeeld een muziekschool, zwembad, kinderopvang.

Diverse onderwerpen willen wij als PvdA/GroenLinks graag benoemen.

Modern bestuur

U geeft aan Zeewolde modern te willen besturen. Dat willen wij zeker als gemeenteraad, want er wordt nogal wat van ons gevraagd. Onze rol als overheid, hoe kunnen we meer integraal en eenvoudiger werken, met minder beleid en regels. Hoe ontwikkelen we een open en transparant bestuur dat bij deze tijd past samen met inwoners, bedrijven en organisaties. Veel hiervan is onderdeel van de Omgevingswet. Wat ons betreft is modern besturen: Inwoners faciliteren, naar hen luisteren en vervolgens ook leren loslaten.

Economie en veerkracht

U zegt positieve randvoorwaarden te scheppen voor een betere balans tussen de in- en uitgaande pendel woon en werkverkeer. Dat is nogal een opgave omdat zoveel mensen buiten Zeewolde werken. Natuurlijk dient de lokale werkgelegenheid te worden bevordert. Maar dan moet er veel meer gebeuren dan alleen maar de komst van bedrijven stimuleren. Dat vraag om een echte toekomstvisie, een integraal plan van aanpak. Onze vraag daarbij is: Hoe gaan we dit realiseren? Waar denkt het college dan aan? Lokaal werkgelegenheid bevorderen vraagt ook om een demografische ontwikkeling, met keuzes voor ons woningbestand. Dat de verbreding van het laatste deel van de Gooiseweg ter hand wordt genomen is een goede stap. Maar voor echte ontwikkelingen is meer nodig.

Mogelijkheden scheppen voor specifieke bedrijven, zoals u zegt. Dat klinkt mooi, maar waar denkt u dan concreet aan? Ook bestaande werkgelegenheid vraagt aandacht. Arbeidsmigranten zijn niet meer weg te denken in onze agrarische en logistieke sectoren. Zij maken integraal deel uit van onze samenleving. Als u het over integratie heeft gaat het over deze mensen.

Wat bedoelt u precies met kleinschalige huisvesting in de kern en doelgroepen faciliteren. Over welke doelgroepen heeft u het dan?

Dan ons openbaar vervoer. Zeewolde blijft op de een of andere manier geïsoleerd. Alle ons omringende plaatsen hebben een spoorverbinding en wij blijven maar aanmodderen. Dat probleem lost zich niet op door braaf de provinciale ontwikkelingen te volgen. We moeten ons samen met de bevolking strijdbaar inzetten richting Lelystad voor openbaar vervoer dat past bij de grootte van Zeewolde. We zijn allang dat romantische dorpje niet meer waar sommigen zo dierbaar over kunnen doen. Met alle Zeewoldenaren hard knokken voor optimale verbindingen voor een volwassen gemeente moet het parool zijn.

Ons centrum

Nog steeds zien wij helaas nog weinig tot geen verbetering in het winkelbestand. Verlichting, aankleding en extra activiteiten in het centrum is allemaal prachtig, maar die zorgen niet voor groei. Het is een realiteit, waarmee we verder aan de slag moeten. Het Actieplan voor het centrum moet verder tot uitvoering komen. Hoe staat het met de voortgang daarvan? Leiden de gesprekken met de centrumondernemers al tot resultaat? Wil men mee in de gewenste verandering? En vooral hoe gaan we dit concreet vormgeven?

Duurzaamheid

Zeewolde, een van de duurzaamste gemeenten , daar zijn we trots op. Maar wij blijven erop hameren dat we die eretitel niet aan onszelf te danken hebben, maar aan het ontwikkelen van duurzame projecten die opgezet zijn door derden. Zoals onze windmolenparken. Wat de PvdA/GroenLinks graag zou willen zien is dat we zelf een begin maken met de verduurzaming van onze gemeentelijke gebouwen. Geef het juiste voorbeeld. Wij vinden dat we in het in december vast te stellen Uitvoeringsplan Energie glasheldere plannen moeten presenteren over wat we zelf gaan doen. We kunnen niet langer volstaan met duurzaamheid onder de aandacht te brengen. Op pag. 38 slaat u de spijker op zijn kop. Nadere uitwerking noodzakelijk. Nu aan de slag dus!

Huisvesting/woningbouw

Er zijn leuke ontwikkelingen op het gebied van nieuwe woonconcepten als CPO, Knarrenhof, tiny houses. Terecht biedt Zeewolde ruimte aan dergelijke projecten. Daar wordt Zeewolde mooier en leuker van. Onze rol hierin is meedenken, ons afvragen binnen welk gebied dergelijke ontwikkelingen passen en vervolgens vooral over laten aan de markt. Ontwikkelingen die dan wel kwantitatief als kwalitatief wat van ons verwachten. Het zal een hele opgave zijn om de komende jaren de door de raad vastgestelde verhoudingen , u weet wel, 30, 30, 30 te handhaven. In een booming huizenmarkt is de verleiding erg groot om geld te verdienen en de zorg voor een goede woning voor iedereen op het tweede plan te zetten. Hoe betaalbaar zijn appartementen straks voor de sterk groeiende groep oudere Zeewoldenaren? Kunnen jongeren betaalbare huisvesting vinden in ons mooie dorp? PvdA/GroenLinks maakt zich daar ernstig zorgen over. Het is aan ons, als gemeente om dat te bewaken en te zorgen dat we voldoende betaalbare woningen houden. Zeewolde is en blijft wat ons betreft voor iedereen.

Intussen is de groei voor iedereen merkbaar. De ontwikkeling van het Havenkwartier wordt voortvarend aangepakt. Er verrijzen gebouwen die vanaf de Zeewolder dijk gezien in Saint Tropez niet zouden misstaan. Prachtig allemaal. Zo aantrekkelijk dat we bij deze ontwikkeling wel moeten wijzen op het risico dat het havenkwartier een soort tweede centrum zou kunnen worden. Recreatief aantrekkelijk, prima. Hoe groot maken wij de horeca en detailhandel ter plaatse?

Daar gaan wij over en wij als raad kunnen die ontwikkeling sturen. Want ook in de toekomst moet Zeewolde maar één centrum hebben en houden.

We willen het nog even hebben over de permanente bewoning van recreatieparken. Kijk naar het beleid vitale verblijfsrecreatie en werk naar een permanente oplossing. Wij zijn van mening dat op dit gebied gekozen kan worden voor een duurzame oplossing voor alle partijen.

Sociaal Domein

De borging van ons sociaal domein is sinds januari van dit jaar geregeld binnen Meerinzicht. Inmiddels ligt de verantwoordelijk enkele jaren bij de gemeente en wat ons betreft wordt het nu tijd voor een doorontwikkeling. Hoe krijgen we meer inzicht in niet alleen de financiële uitvoerbaarheid, maar in wat van veel groter belang is. Namelijk het antwoord op de vraag: hoe kunnen we onze inwoners beter helpen. Problemen staan vaak niet op zich, maar zijn vaak een samenloop van omstandigheden waardoor mensen hulp/ondersteuning nodig hebben. Hoe kunnen we een gezin of een lid van een gezin beter ondersteunen? Door de diverse voorzieningen en het maatwerk dat wij bieden op elkaar af te stemmen. Daarmee kunnen we verbinding bewerkstelligen. En zo kan er ook bespaard worden. De grootste uitdaging is die kloof tussen de leefwereld van inwoners en de systeemwereld van organisaties ( zoals die van ons ) te verkleinen.

Vanzelfsprekend gaat de kwaliteit van de zorg voor de PvdA/GroenLinks voor alles. Dat, voorzitter, behoort voor ons leidend te zijn. Alle gemekker over de financiële middelen is daar aan ondergeschikt. Het excuus dat we doen wat we financieel kunnen, is een slap excuus als onze inwoners de zorg in onze gemeente een onvoldoende geven. Dan doen wij wat verkeerd, want in Zeewolde voeren wij een ruimhartig sociaal beleid.

Natuurlijk zijn wij ons bewust dat de financiële middelen binnen het sociaal domein continue ontoereikend zijn, maar dat mag er niet toe leiden dat wij nu regelingen gaan schrappen of niet invoeren. Als voorbeeld uw recent memo de compensatiemogelijkheden hoge zorgkosten minima voorlopig ter zijde te schuiven. Met als argument dat we deze nieuwe regeling vooralsnog niet instellen, omdat we voor nu te weinig financiële ruimte hebben. Daar pas eind 2019 op terug komen met een brede discussie over financiële middelen binnen het sociale domein. Aan zo’n discussie hebben de mensen die het betreft geen boodschap. Voorzitter, de PvdA/GroenLinks vindt dat inwoners van onze gemeente nu iets onthouden wordt. Dit is absoluut een verkeerde keuze. Het gaat hier wel om inwoners die iedere euro moeten omdraaien en iedere financiële hulp hard nodig hebben. Zeewolde heeft een Voedselbank en een Arme Kant. Plus een behoorlijk aantal mensen dat moeite heeft rond te komen. In onze rijke en welvarende gemeente wordt elke week brood uitgedeeld aan mensen die niks anders hebben. Voorzitter, dit college doet de zwaksten in onze Zeewolder samenleving iets tekort. Om die reden hebben wij de volgende motie voorbereid…….

Motie: Compensatiemogelijkheden hoge zorgkosten minima

De raad van de gemeente Zeewolde, in vergadering bijeen op 1 november 2018.

Overwegende dat:

  • Op dit moment geen aanvullende compensatiemogelijkheden voor minima met hoge zorgkosten wordt ingevoerd.
  • De compensatiemogelijkheden pas eind 2019 afgewogen zullen worden bij de discussie over de abonnementstarieven en het terugdringen van de tekorten binnen het sociaal domein.

Voorts constaterende dat:

  • De zorgkosten voor consumenten steeds hoger worden. Inwoners met een bijstandsuitkering of inkomen net daarboven het financieel zeer moeilijk hebben.
  • De urgentie voor een gerichte maatregel voor deze doelgroep groot is.
  • Een dergelijke maatregel juist een positief effect heeft op de financiële situatie van de doelgroep en ademruimte kan creëren.
  • De gemeenten Harderwijk en Ermelo deze aanvullende compensatiemogelijkheden voor minima met hoge zorgkosten wel hanteren.
  • Wij streven naar gelijkwaardig beleid binnen de EHZ gemeenten.
  • Dit een meer werkbare situatie voor de uitvoerende instantie oplevert en gelijke behandeling van inwoners.

Verzoekt het college:

Aan te sluiten bij de aanvullende maatregel Regeling compensatie eigen risico zoals ook Ermelo en Harderwijk hebben ingevoerd.

De kosten hiervan structureel dekken vanuit het budget Domein Sociaal.

 

Renovatie/nieuwbouw sportcomplex Het Baken

Het Baken ZeewoldeTijdens de raadsvergadering van 28 juni 2018 is in meerderheid besloten het voorbereidingskrediet renovatie/nieuwbouw sportcomplex Het Baken beschikbaar te stellen.

Met dit besluit werd een bedrag beschikbaar gesteld van € 500.000,00 voor het opstellen van een bouwkundig ontwerp, inrichtingsplan, bestek inclusief technische adviezen. Naar de mening van de PvdA/GroenLinks een fors bedrag.

En daarnaast wat als blijkt dat renovatie/nieuwbouw boven de € 8 miljoen uit gaat komen? Gaan we er dan alsnog een paar miljoen extra aan uitgeven?

Wat is namelijk het geval, de kosten van renovatie en totale nieuwbouw zijn nooit goed naast elkaar gezet. Men heeft alleen gekeken naar het feit dat men geen geld wenst uit te geven aan algehele nieuwbouw.

Nee, de coalitie heeft gekozen voor renovatie van de sporthal en de bak van het zwembad nieuw bouwen. Daarbij geen rekening houdend met wensen van gebruikers, eisen van deze tijd, zoals duurzaamheid. Nog geen beeld hebbend van de wijze van aanbesteding, sluitingsduur van het zwembad, enz. Want met de zogenaamde enkele maanden sluitingstijd waaraan gedacht wordt gaan we het echt niet redden.

Nee, Zeewolde doet het SOBER, Zeewolde gaat renoveren.

Ook is geen lering getrokken uit de besluiten die buurgemeenten recent genomen hebben, als Dronten, Nijkerk en Ermelo. Waar bleek dat nieuwbouw op termijn gewoon financieel aantrekkelijker is en dus nieuwbouw gaat plaatsvinden. Met nieuwbouw kunnen we 40 jaar vooruit en voldoen aan wensen en eisen van deze tijd.

Maar goed, de kaarten zijn geschut, we gaan aan de slag met renovatie/nieuwbouw van sportcomplex Het Baken.

De PvdA/GroenLinks zal dit proces goed blijven volgen. Want ook wij zijn voorstander van behoud van een zwembad in ons dorp, maar dan wel op een verstandige wijze.

 

Gemeenteraad biedt geen bescherming aan Afghanen die dreigen teruggestuurd te worden

Op initiatief van de PvdA/GroenLinks Zeewolde is tijdens de raadsvergadering van 31 mei 2018 een motie ingediend met het verzoek tot het tijdelijk stopzetten van uitzettingen van Afghaanse vluchtelingen.

Op basis van een verouderd ambtsbericht worden momenteel vluchtelingen teruggestuurd naar Afghanistan. Terwijl Afghanistan op dit moment na Syrië het meest gewelddadige land is. Met deze motie werd een oproep gedaan aan de staatssecretaris om te stoppen met het uitzetten van Afghaanse vluchtelingen tot een nieuw ambtsbericht bekend is. Vele gemeenten zijn ons hierin al voorgegaan, aldus de PvdA/GroenLinks. Een goede en humane manier om te doen wat we kunnen voor deze groep inwoners van Zeewolde. Daarnaast voorkomen wij hiermee dat mensen uit wanhoop de illegaliteit kiezen.

De motie werd mede ondersteund door een brief van de Geref. Kerk Vrijgemaakt De Schuilhof, het bestuur Stichting Platform vluchtelingenhulp Zeewolde en Vluchtelingenwerk afdeling Zeewolde. De publieke tribune zat dan ook vol met vrijwilligers en bewoners van het AZC.

De Motie Stop uitzettingen Afghaanse vluchtelingen werd mede ondertekend door de ChristenUnie. In de eerste termijn, waar Leefbaar Zeewolde al direct om een schorsing vroeg werd al snel duidelijk dat deze motie geen brede steun kon verwachten. Opvallend is in de argumentatie die na de schorsing gebruikt werd dat de inhoudelijke boodschap van de motie niet geheel duidelijk was overgekomen daar er gerefereerd werd dat de motie te prematuur was en er een nieuw ambtsbericht aan komt. Echter dat was nu juist de strekking van de motie, dat uitzetten op basis van verouderde informatie humanitair verwerpelijk is. Opvallend is dat alle fracties zich verschuilden achter de landelijke politiek. De motie werd uiteindelijk verworpen door Leefbaar Zeewolde, VVD, het CDA met in de fractie 2 leden stemden verdeeld (1 voor 1 tegen), Burgerbelang en Zeewolde Liberaal. Hiermee laat een meerderheid van de gemeenteraad van Zeewolde inwoners in de steek en nemen daarmee geen enkele verantwoording voor deze specifieke groep bewoners.

Op dit moment is het zo dat zelfs families met kinderen elke dag opgehaald worden om in detentie (gevangenschap) geplaatst te worden met als doel gedwongen uitgezet te worden naar een onveilig Afghanistan. De Nederlandse overheid kan onvoldoende garanties bieden voor de veiligheid van met name de ontheemde asielzoekers.

De fractie van de PvdA/GroenLinks Zeewolde en Vluchtelingenwerk AZC Zeewolde, Geref. Kerk vrijgemaakt De Schuilhof en Stichting Platform Vluchtelingenhulp Zeewolde zijn dan ook zeer teleurgesteld dat met deze stemming mensen geen enkele bescherming kunnen verwachten van bovengenoemde partijen.

Wij hadden gehoopt met deze motie ons te kunnen scharen in het rijtje van gemeenten die deze motie al hebben aangenomen en bescherming bieden aan hun vluchtelingen.

En hiermee hadden wij ook de eerste gemeente in de Flevopolder geweest.

1 mei Trofee 2018 uitgereikt aan Stichting De Biezenburcht

Dit jaar opnieuw veel nominaties door de inwoners van Zeewolde voor de jaarlijkse wisselprijs “1 mei trofee”. Het laat zien hoezeer de vele vrijwilligers in Zeewolde op allerlei terreinen maatschappelijk actief zijn. Uit de wijze waarop de nominaties onderbouwd waren blijkt hoe het werk van de vele vrijwilligers gewaardeerd wordt. De genomineerden waren de vrijwilligers van: de Gymnastiekvereniging, de Voedselbank, de Kwetterwei, Stichting Coloriet, Platform Vluchtelingen Zeewolde, Pietenontour, Rode Kruis, Staatsbosbeheer, de Lokale Omroep, de PCOB, Huis voor Taal van de bibliotheek, Groen in de wijk, Stichting Dorpsevenementen en de Stichting Jobhulpmaatje/de Biezenburcht. De keuze van de jury viel dit jaar op Stichting de Biezenburcht. Dit project helpt mensen met het ontwikkelen van hun talenten, door het project jobhulpmaatje. Dat is er op gericht om mensen te begeleiden naar het vinden van een betaalde baan. Concreet betekent het dat de stichting inmiddels 72 werkzoekenden heeft mogen begeleiden, waarvan de helft uiteindelijk ook een nieuwe baan gevonden heeft.  “Een prachtig resultaat” zei Yvonne van Bruggen, fractievoorzitter PvdA/GroenLinks, bij de uitreiking, “Dit project past uitstekend in de doelstellingen van de participatiesamenleving; mensen ondersteunen en het gevoel van eigenwaarde geven. Mee te kunnen blijven doen aan de samenleving”. Aansluitend vond een presentatie plaats van  Johan Luijendijk van de Stichting Basisinkomen 2018. Een onderwerp waarover flink werd gediscussieerd met de aanwezigen.

Op de foto( v.l.n.r.): Paul Schuurmans, Yvonne van Bruggen en Inge Brandwijk

1 2 3 4 26