Algemene beschouwingen 2017

De algemene beschouwingen, DE gelegenheid om te kijken hoe duurzaam en zelfbewust wij de laatste jaren zijn geweest en natuurlijk de vooruitblik naar de programmabegroting van dit najaar.

Samenwerking en participatie

We willen een zelfstandige gemeente blijven en bereiken dat door steeds de samenwerking te zoeken, met name in onze directe regio. Door de samenwerking met Harderwijk en Ermelo in de GR Meerinzicht verder uit te bouwen nu op 1 januari 2018 met het sociaal domein. Hiermee maken wij een zeer belangrijke stap voorwaarts. Deze ontwikkelingen hebben organisatorisch veel gevraagd van de medewerkers van onze gemeente en zullen nog veel inzet vragen. Maar een compliment is op zijn plaats: de inwoners van Zeewolde hebben er niet veel van gemerkt.Niet alleen aan de organisatie is gewerkt maar ook aan ons gemeentehuis. Zichtbaar voor iedereen. Ons gemeentehuis is in een jaar tijd aangepast aan de normen van deze tijd. Sober en doelmatig, dat wel natuurlijk. En dat gaat zelfs zover dat er op sommige plekken tegeltjes zijn bijgelegd en stukjes tapijt zijn tussengevoegd. Maar al met al lijkt de verbouwing en herinrichting redelijk geslaagd.

Naast samenwerking met onze buurgemeenten staat vooral de samenwerking met onze inwoners hoog op ons lijstje. Als PvdA/GL willen wij de kloof tussen bestuur en inwoners zo klein mogelijk maken. Daarin staan wij niet alleen, dit wordt raads- en organisatiebreed gedeeld. Er worden bijvoorbeeld steeds vaker inspraakavonden georganiseerd alvorens een plan vorm gaat krijgen. Ook de Raad op Straat bijeenkomsten dragen bij aan de stimulans om de inwoners te betrekken bij de gemeente. De eerste ervaringen zijn positief. Directe input van onze inwoners is van groot belang, zo kunnen we gezamenlijk zorgdragen voor een leefbare, sociale en prettige omgeving om in te wonen. De Raad op Straat moet een begrip worden in Zeewolde.

Economie

Ons centrum. Willen wij niet allemaal een dynamisch en kwalitatief beter centrum?! De afgelopen tijd is veel gesproken met centrumondernemers en andere betrokkenen. Dat heeft geleid tot vaststelling van het plan: Centrumproject ‘Wij samen Zeewolde’. Voor een sterk centrum. Wij zijn benieuwd naar de volgende stappen, want dat er wat gebeuren moet, dat is duidelijk. Wij moeten concrete stappen zetten op weg naar een dynamisch bestemmingsplan met een eigentijdse invulling van ons centrum.

Naast ons Centrum is de afgelopen tijd gewerkt aan de verdubbeling van de Gooiseweg. Dat heeft de bereikbaarheid van Zeewolde, en daarmee onze economische veerkracht, een positieve impuls gegeven. Naast aandacht voor de bereikbaarheid zijn ook onze kleine bedrijventerreinen toe aan herinrichting en revitalisering om flexibel en toekomstgericht invulling te kunnen geven aan economische ontwikkelingen en groei. Een kanttekening daarbij is dat een flexibeler bestemming van de kleine bedrijventerreinen niet ten koste moet gaan ons centrum. Wij moeten waken voor concurrentie tussen Centrum en de kleine bedrijventerreinen.

Duurzaamheid

Recent hebben wij de duurzaamheidsvisie vastgesteld en wordt concreet gewerkt aan een uitvoeringsprogramma. Duurzaamheid gaat ons allemaal aan en projecten en initiatieven moeten voordeel opleveren voor inwoners en bedrijven. Alleen op die manier kan dat zijn vruchten afwerpen. PvdA/GL huldigt het standpunt dat wij als gemeente het voorbeeld moeten geven. Wat ons betreft zijn daar nog te weinig echte stappen in gezet. Te beginnen door het verduurzamen van gebouwen met een maatschappelijke functie. De zonnepanelen op het gemeentehuis moeten toch op korte termijn haalbaar zijn.

Sport

Over ons sportcomplex Het Baken is de afgelopen maanden veel gezegd. Nadat het voorstel van het college tot renovatie van het complex afgewezen werd ontstond een constructieve,  raadsbrede samenwerking tussen alle fracties. Daar zijn we nog steeds trots op, een historisch moment voor ons als raad, met een mooi resultaat, een initiatiefvoorstel waarbij een haalbaarheidsonderzoek en behoefteonderzoek wordt uitgevoerd alvorens wij een keuze maken voor ons nieuwe/vernieuwde sportcomplex. Het behoefteonderzoek is inmiddels afgerond, wij zijn blij met de uitkomsten. Daar kunnen we wat mee. Hieruit blijkt maar weer dat inwoners van Zeewolde met beide benen op de grond staan. Realiteitszin hebben en niet overvragen, geen subtropisch zwemparadijs, maar een praktisch ingericht zwembad en sporthal, dat voorziet in de behoefte van ons allemaal en niet onbelangrijk, betaalbaar blijft. Wij zien met vertrouwen de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek tegemoet. Pas op basis van deze uitkomsten, mogelijkheden, kosten en opties, kunnen wij een weloverwogen besluit nemen dat passend is voor Zeewolde.

Het sociaal domein

Een onderwerp dat ons de afgelopen jaren zeer heeft bezig gehouden en waarvan de ontwikkelingen niet stil staan is het sociaal domein. De transitie van de WMO lijkt redelijk goed te verlopen, maar de doorontwikkeling blijft aandacht vragen. Onze fractie staat voor goede zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk in de buurt. En dan de zorgkosten. In discussies die we in de raad hierover voeren, gaat het vaak over de vraag: ‘Komen we uit met het geld?’ Natuurlijk is dat belangrijk. Maar wat onze fractie betreft staat de kwaliteit van de juiste zorg voor onze inwoners voorop. Besparen redden we alleen door te innoveren in de zorg. Dat kost tijd. Wij vinden dat professionals die tijd wel moeten krijgen. Of dit binnen het bestaande budget valt is voor onze fractie minder relevant. Goede zorg voor onze inwoners staat op nummer een!

De Participatiewet begint ook steeds meer vorm te krijgen. Participatiecoaches hebben resultaat geboekt wat te zien is aan een grotere uitstroom. De nieuwe instroom en de daarmee gepaard gaande problematiek is ook voor ons nog wel een punt van zorg. Maar door de gezamenlijke inzet van de betrokken organisaties en het bedrijfsleven hopen wij dat er steeds minder mensen op de reservebank terecht komen.

Jeugd en zorg

De jeugd is onze toekomst, daarom blijven wij ons vol overtuiging inzetten voor kwalitatief goede ondersteuning van onze jeugd. Maar niet iedere jeugdige in onze gemeente heeft het geluk aan zijn zijde . Het is aan ons als raad om hen door extra aandacht, zorg en ondersteuning een kans te bieden die ze verdienen. Willen wij niet allemaal dat iedereen, ook al heb je niet zo’n vlekkeloze start van je leven, je talenten ontwikkelt en mee kan doen aan onze samenleving?!

Wij zijn voor duurzame oplossingen in de beantwoording van zorgvragen. Dat vereist maatwerk. Maar dat bereik je alleen als je als lokale overheid er voor zorgt dat de mensen die verstand hebben van jeugdzorg en inwoners goed worden gefaciliteerd. Op die manier kunnen zij juiste en passende zorg leveren met niet alleen een goed resultaat op de korte termijn, maar bovenal ook op de middellange en lange termijn. Dat vraagt van ons allemaal de durf om keuzes te maken waarbij we echt moeten investeren om op een later moment te kunnen oogsten. Wij kiezen voor investeren in de toekomst van onze jeugd. Dit kan bijvoorbeeld door kwalitatief goede en doelmatige zorgaanbieders te contracteren voor de jeugdhulp. En daarnaast investeren in onderwijs en passend onderwijs. Ieder kind zo dichtbij mogelijk naar school en te zorgen voor juiste aansluiting bij lokale ondersteuningsnetwerken en de arbeidsmarkt.

Huisvesting/woningbouw

De nieuwe vleugel van gebouw De Sfinx is klaar. Daarmee is een mooi project afgerond dat voorziet in een huisvestingsbehoefte voor ouderen. Maar aandacht voor deze doelgroep zal de komende jaren zeker nodig blijven, gezien de groei van deze groep. Als PvdA/GL hebben wij behoefte aan een soort routeplan met betrekking tot Wonen met zorg, een visie hoe wij de toekomst van ouderenhuisvesting zien met nieuwe initiatieven.

De taakstelling opgelegd aan Zeewolde voor de huisvesting van de groep statushouders is, samen met Woonpalet, door het college goed opgepakt en ingevuld.

En als wij het over huisvesting hebben kijken we gelijk ook breder. Wij constateren een druk op de sociale huurwoningmarkt van vooral kleine woningen. De gemiddelde bezettingsgraad per woning daalde de afgelopen jaren. Mede veroorzaakt door het relatief hoge echtscheidingspercentage in Zeewolde, waarmee de behoefte aan huisvesting voor eenpersoonshuishoudens stijgt. Daar ziet de PvdA/GL de komende tijd een flinke uitdaging in.

Financiën

Om op langere termijn een gezonde financiële huishouding te kunnen waarborgen zal er daadwerkelijk iets moeten gebeuren op structurele basis. Zeker gezien de scenario’s die we vanaf 2022 tegemoet gaan zien, zoals het wegvallen van de precariobelasting. Daarnaast spelen ook andere uitgaven een rol, zoals de jaarlijkse exploitatielasten van de nieuw te bouwen sluis in de Polderwijk/Havenkwartier. De PvdA/GL heeft hier al eerder vraagtekens bij gezet. Is een zo grote investering op dit moment wel een verantwoorde keuze? Wij plaatsen daar vraagtekens bij, ondanks dat de sluis een mooie uitstraling zal krijgen voor de ontsluiting van het randmeer naar de Blauwe Diamant.

Keuzes moeten gemaakt en naar de mening van de PvdA/GL kan dat geen kaasschaafmethode meer zijn. Maar aan de andere kant laat bijvoorbeeld nu ook weer de meicirculaire zien dat ons financieel plaatje weer gunstiger wordt. Een positief bericht vanuit Den Haag, ook dat kan, zoals u ziet. In 2017 een voordeel van €271.000,00, daarna oplopend tot â‚€781.000,00 in 2020. Rekenkundig is er een verbetering van het meerjarenperspectief te zien vanaf 2018. En natuurlijk beseffen ook wij goed dat dit zo maar weer anders kan worden.

Echter, als PvdA/GL blijven wij positief en kijken naar kansen en mogelijkheden. Zo ook het afgelopen jaar uiteindelijk weer positief kan worden afgesloten. Daarmee blijven wij Een duurzaam en zelfbewust Zeewolde.