Geen parkeerplaatsen aan de Woldlaan!

Bij de commissievergadering Ruimte & Wonen heeft onze fractie het ter inzage liggende collegebesluit Parkeren bij sportpark De Horst laten agenderen omdat wij ernstige bedenkingen hadden tegen één van de genoemde oplossingen, het creëren van parkeervoorzieningen aan de Woldlaan.

Wij hadden daarbij de volgende argumenten:
Uit het onderzoeksrapport “Parkeerdruk sportvelden Vrijetijdshart Zeewolde” bleek dat het aantal parkeerplaatsen op het sportcomplex De Horst ruim voldoende is voor het huidige gebruik. Daarnaast is de Woldlaan één van de belangrijkste verbindingen voor fiets- en voetgangersverkeer tussen het centrumgebied, Horsterveld, de sportvelden en de bosgebieden ten oosten van de bebouwde kom van Zeewolde. Vooral op zaterdag wordt de laan intensief gebruikt door ouders met kleine kinderen en jonge fietsers van en naar de sportvelden. Wij zijn van mening dat door de aanleg van parkeerplaatsen op de Woldlaan het aantal verkeersbewegingen met auto’s zal toenemen, waardoor de verkeersveiligheid voor met name fietsers en voetgangers in het gedrang komt. Daarnaast maakt de Woldlaan deel uit van de Centrale Groenzone en wordt met parkeren in de berm de uitstraling van dit gebied aangetast.

Tijdens deze vergadering bleek na discussie dat het college geen aanleiding zag op het door hen genomen besluit terug te komen.
Om die reden hebben wij dit punt op de raadsagenda laten plaatsen en heeft PvdA/GroenLinks samen met Burgerbelang, D66 en Zeewolde Liberaal een motie voorbereid. Wij hebben daarbij aangegeven verre van gecharmeerd te zijn van de oplossing van de zogenaamde parkeerproblematiek bij het sportpark De Horst, namelijk het creëren van parkeerplaatsen op de Woldlaan.
Wij hebben het college opgeroepen af te zien van de overloopparkeerplaatsen aan de Woldlaan en te kijken naar bijvoorbeeld het verbeteren van toegankelijkheid vanaf P3 naar De Horst, de inzet van onze digitale informatieborden bij binnenkomst van Zeewolde en het creëren van betere fietsparkeervoorzieningen. Een meerderheid van de fracties stond achter deze argumenten.
Uiteindelijk heeft het college toegezegd te kijken naar andere mogelijkheden en terug te komen met opties.

In ieder geval worden GEEN parkeerplaatsen gecreëerd aan de Woldlaan.
Hiermee is een mooi resultaat geboekt!