Keuze richting sportcomplex Het Baken

Sportcomplex Het Baken is al enige tijd onderwerp van gesprek. Logisch, renovatie of vervanging van een sportcomplex vraagt om goed na te denken over functionaliteit, gebruik en financiering.

Om die reden waren we blij dat we raadsbreed een onderzoek hebben laten verrichten naar mogelijkheden en keuzes. Dit onderzoek heeft de nodige duidelijkheid gegeven in keuzes en financiering. Echter, het college is eind november met hetzelfde voorstel naar de raad teruggekomen, sober, zeer sober mogen wij stellen. Het college heeft het onafhankelijk onderzoek en uitkomst gewoon naast zich neergelegd. Continue reading

Raad november 2017

Programmabegroting

Deze maand stond o.a. op de agenda de behandeling van de Programmabegroting 2018-2021. De laatste programmabegroting voor deze collegeperiode. Het zag er weer piekfijn uit, financieel sluitend, zoals dat hoort. Met een redelijk gelijkblijvend resultaat met een éénmalige positieve uitschieter in 2019 van een kleine 4 miljoen. Dat komt door de opbrengsten van de bouwleges voor de windmolens. In de begroting zit geen ruimte voor nieuw beleid voor een nieuwe collegeperiode, jammer. Dit college schuift de verantwoording door naar een nieuw college dat dan samen met de gemeenteraad moet kijken naar mogelijkheden om de begroting 2022 structureel sluitend te krijgen en te houden. Een nieuw college komt voor een flinke opgave te staan. Maar wij zien dat ook als een uitdaging. Wij zien kansen op het gebied van duurzaamheid, sociaal en maatschappelijk. Uitgaande van het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten behoren te dragen. Continue reading

Lelystad Airport

Begin oktober hebben een aantal fracties uit Zeewolde een brief gezonden aan de Vaste Commissie Infrastructuur en Milieu met betrekking tot de vliegroutes van Lelystad Airport. De PvdA/GroenLinks heeft deze brief niet mede ondertekend en dat om de volgende redenen. Deze brief had wat ons betreft geen enkele toegevoegde waarde. Wij gaan niet mee in populisme, maar willen realistisch blijven. Veel van de zaken genoemd in de brief zijn achterhaald, zoals het verzoek de vliegroute over de Oostvaardersplassen – Markeermeer opnieuw te laten onderzoeken. Alle opties zijn in de afgelopen jaren onderzocht en afgewogen. Daarnaast neemt Zeewolde al jaren deel aan de zogenaamde Alders tafel, alwaar inspraak en gesprekken plaatsvinden tussen en met alle bestuurslagen. Zo ook het bestuur van Zeewolde. Zijn wij het er dan mee eens met eventuele overlast voor Zeewolde? NEEN, dat zeggen wij niet, uiteraard blijft de PvdA/GroenLinks Zeewolde kritisch kijken naar de ontwikkelingen. De aandacht voor de belangen van Zeewolde verslapt bij ons niet.

Geen Zonnedael in het Horsterwold!

In de afgelopen commissievergadering van de commissie ruimte en wonen is door het college van wethouders en burgemeester de gebiedsvisie Horsterwold ter bespreking aangeboden. In deze visie staat beschreven hoe het gebied Horsterworld zich in de nabije toekomst zou moeten ontwikkelen. De fractie PvdA/GroenLinks is in het verleden altijd voorstander geweest van een verdere ontwikkeling van het Horsterwold. De gebiedsvisie die het achterliggende document vormt van dit voorstel is een lijvig en gedetailleerd stuk en op heel wat punten kan de fractie PvdA/GroenLinks zich goed vinden in de beschreven toekomstvisie. Voor de PvdA/GroenLinks is het echter wel van belang dat de ontwikkelingen in het Horsterwold passen bij het karakter van het gebied zoals die dat nu heeft. Ontwikkelingen die toerisme en natuur versterken in het Horsterwold juichen wij van harte toe Tot onze schrik lazen wij in de gebiedsvisie dat het college de ontwikkeling van villawijk in het gebied mogelijk wil maken en ook de mogelijkheid ziet voor enkele kantoorvilla’s. De fractie PvdA/GroenLinks vindt de bouw van een villawijk a la Zonnedael waar de familie Flodder in woonde niet passend bij het huidige karakter van het gebied en daarom zijn wij hier dan ook pertinent op tegen. Wij zullen de samenwerking zoeken met de andere fracties om te proberen de gebiedsvisie dusdanig aan te passen dat aan onze bezwaren tegemoet gekomen gaat worden. Op 2 november zal de gebiedsvisie Horsterworld verder besproken worden in de gemeenteraad, een gelopen race is het nog zeker niet!

Kaalslag op muziekonderwijs

Dinsdag 10 oktober 2017 werd in de commissie Onderwijs & Welzijn het afbouwen en stopzetten van subsidie muzikale vorming besproken. Een voorstel van het college tot vergaande bezuiniging op het muziekonderwijs, waarbij werd voorgesteld de subsidie aan de Vereniging Muziekonderwijs Zeewolde voor buitenschoolse AMV (algemene muzikale vorming), inclusief de huisvesting met ingang van 2010 stop te zetten en de subsidie aan de vereniging voor binnenschoolse AMV met 25% in 2019 tot 50% in 2020 af de bouwen.
Zeewolde kent twee vormen van lessen, binnenschoolse en buitenschoolse AMV’s. De binnenschoolse AMV wordt gegeven door gediplomeerde muziekdocenten die op alle basisscholen les geven, 6 x 50 minuten per groep per schooljaar en vinden onder schooltijd plaats. Daarnaast worden door de muziekschool ook buitenschoolse lessen gegeven.
De PvdA/GL ziet niets in het voorgenomen besluit om te gaan bezuinigen op de algemene muzikale vorming. Naast het op jonge leeftijd kennis maken met sport is ook muziek van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. De lessen worden gegeven door uitstekende docenten van de muziekschool en kinderen zijn super enthousiast. Wij hechten grote waarde aan het muziekonderwijs in Zeewolde en wijzen versobering op dit vlak af. De wijze waarop het college nu uitvoering wil gaan geven aan een raadsbesluit uit november 2016 vindt onze fractie zelfs niet in overeenstemming met het besluit wat toen genomen is (overigens heeft de PvdA/GL toen ook niet ingestemd). Met dit raadsbesluit werd besloten dat er wordt bezuinigd op het muziekonderwijs tot de algemene vorming en dus niet zoals nu wordt voorgesteld op de algemene muzikale vorming. Tijdens de commissie en raadsvergadering die in het verleden dit onderwerp behandelde is er gesproken over een financiële herstructurering door gebruikt te gaan maken van de impulsregeling muziekonderwijs zodat er geen onnodige lokale subsidie gebruikt hoeft te worden. Onze fractie heeft toen al aangegeven dat de impulsregeling enkel gebruikt kan worden voor meer en beter muziekonderwijs op de basisschool en niet gebruikt kan worden ter financiering van het huidig muziekonderwijs op de basisschool. En nu worden we geconfronteerd met de mogelijke brokken van het inboeken van een bezuiniging in de begroting waarvan het college de gevolgen van te voren niet goed in kaart heeft gebracht en kan overzien. Dat er samen met de muziekschool gekeken gaat worden naar de exploitatiesubsidie en het misschien zelfs verstandig is dat de muziekschool kritisch kijkt naar de kosten van hun onderkomen is voor ons wel duidelijk en hier zien wij ook mogelijkheden toe. Wij hebben het college gevraagd: ga in gesprek met de muziekschool zodat er geen versobering van het muziekonderwijs hoeft plaats te vinden.

Morrel niet verder aan kunst en cultuur in Zeewolde. Dat is al sober genoeg!

1 2 3 4 5 6 7 26