Geen Zonnedael in het Horsterwold!

In de afgelopen commissievergadering van de commissie ruimte en wonen is door het college van wethouders en burgemeester de gebiedsvisie Horsterwold ter bespreking aangeboden. In deze visie staat beschreven hoe het gebied Horsterworld zich in de nabije toekomst zou moeten ontwikkelen. De fractie PvdA/GroenLinks is in het verleden altijd voorstander geweest van een verdere ontwikkeling van het Horsterwold. De gebiedsvisie die het achterliggende document vormt van dit voorstel is een lijvig en gedetailleerd stuk en op heel wat punten kan de fractie PvdA/GroenLinks zich goed vinden in de beschreven toekomstvisie. Voor de PvdA/GroenLinks is het echter wel van belang dat de ontwikkelingen in het Horsterwold passen bij het karakter van het gebied zoals die dat nu heeft. Ontwikkelingen die toerisme en natuur versterken in het Horsterwold juichen wij van harte toe Tot onze schrik lazen wij in de gebiedsvisie dat het college de ontwikkeling van villawijk in het gebied mogelijk wil maken en ook de mogelijkheid ziet voor enkele kantoorvilla’s. De fractie PvdA/GroenLinks vindt de bouw van een villawijk a la Zonnedael waar de familie Flodder in woonde niet passend bij het huidige karakter van het gebied en daarom zijn wij hier dan ook pertinent op tegen. Wij zullen de samenwerking zoeken met de andere fracties om te proberen de gebiedsvisie dusdanig aan te passen dat aan onze bezwaren tegemoet gekomen gaat worden. Op 2 november zal de gebiedsvisie Horsterworld verder besproken worden in de gemeenteraad, een gelopen race is het nog zeker niet!

Kaalslag op muziekonderwijs

Dinsdag 10 oktober 2017 werd in de commissie Onderwijs & Welzijn het afbouwen en stopzetten van subsidie muzikale vorming besproken. Een voorstel van het college tot vergaande bezuiniging op het muziekonderwijs, waarbij werd voorgesteld de subsidie aan de Vereniging Muziekonderwijs Zeewolde voor buitenschoolse AMV (algemene muzikale vorming), inclusief de huisvesting met ingang van 2010 stop te zetten en de subsidie aan de vereniging voor binnenschoolse AMV met 25% in 2019 tot 50% in 2020 af de bouwen.
Zeewolde kent twee vormen van lessen, binnenschoolse en buitenschoolse AMV’s. De binnenschoolse AMV wordt gegeven door gediplomeerde muziekdocenten die op alle basisscholen les geven, 6 x 50 minuten per groep per schooljaar en vinden onder schooltijd plaats. Daarnaast worden door de muziekschool ook buitenschoolse lessen gegeven.
De PvdA/GL ziet niets in het voorgenomen besluit om te gaan bezuinigen op de algemene muzikale vorming. Naast het op jonge leeftijd kennis maken met sport is ook muziek van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. De lessen worden gegeven door uitstekende docenten van de muziekschool en kinderen zijn super enthousiast. Wij hechten grote waarde aan het muziekonderwijs in Zeewolde en wijzen versobering op dit vlak af. De wijze waarop het college nu uitvoering wil gaan geven aan een raadsbesluit uit november 2016 vindt onze fractie zelfs niet in overeenstemming met het besluit wat toen genomen is (overigens heeft de PvdA/GL toen ook niet ingestemd). Met dit raadsbesluit werd besloten dat er wordt bezuinigd op het muziekonderwijs tot de algemene vorming en dus niet zoals nu wordt voorgesteld op de algemene muzikale vorming. Tijdens de commissie en raadsvergadering die in het verleden dit onderwerp behandelde is er gesproken over een financiële herstructurering door gebruikt te gaan maken van de impulsregeling muziekonderwijs zodat er geen onnodige lokale subsidie gebruikt hoeft te worden. Onze fractie heeft toen al aangegeven dat de impulsregeling enkel gebruikt kan worden voor meer en beter muziekonderwijs op de basisschool en niet gebruikt kan worden ter financiering van het huidig muziekonderwijs op de basisschool. En nu worden we geconfronteerd met de mogelijke brokken van het inboeken van een bezuiniging in de begroting waarvan het college de gevolgen van te voren niet goed in kaart heeft gebracht en kan overzien. Dat er samen met de muziekschool gekeken gaat worden naar de exploitatiesubsidie en het misschien zelfs verstandig is dat de muziekschool kritisch kijkt naar de kosten van hun onderkomen is voor ons wel duidelijk en hier zien wij ook mogelijkheden toe. Wij hebben het college gevraagd: ga in gesprek met de muziekschool zodat er geen versobering van het muziekonderwijs hoeft plaats te vinden.

Morrel niet verder aan kunst en cultuur in Zeewolde. Dat is al sober genoeg!

Startersleningen

Vastgesteld is de nieuwe verordening startersleningen, inclusief een daarbij behorend aanvullend krediet om dit mogelijk te maken.

Een goeie zaak, de woningmarkt trekt aan en de starterslening voorziet duidelijk in een behoefte. Zo’n 110 huizen zijn inmiddels gekocht met behulp van de starterslening. Wij geven hiermee jongeren een kans in ons dorp te blijven en hier hun vleugels uit te slaan.

Het voorstel van het college was de maximale koopsom op € 185.000,00 te zetten. Raadsbreed was er steun om het bedrag ongewijzigd te laten, dus op € 210.000,00.

Wij zien de huizenmarkt de laatste tijd flink aantrekken en daarmee stijgen de prijzen helaas. En willen niet dat starters, door verlaging van die maximale koopsom, buiten de boot zouden gaan vallen.

Wij blijven nieuwkomers op de woningmarkt ondersteunen bij de aanschaf van een eerste woning.

Energievisie

Als Zeewolde hebben wij de ambitie uitgesproken om in 2030 200% energieneutraal te zijn. Wat ons betreft is dat te gelijker tijd haalbaar als ook ambitieus maar dat mag ook wel voor een dorp dat er op voor staat een van de duurzaamste gemeenten van Nederland te zijn. Sterker nog, het is hard nodig dat wij verder werk maken van de energietransitie zeker wanneer we de opwarming van de aarde binnen de twee graden willen houden zoals afgesproken is in het klimaatakkoord van Parijs. Wij hebben de verantwoordelijkheid een leefbare wereld achter te laten voor onze kinderen en hun toekomst. Ook die van Zeewolde.

Wij betreuren het dat het warmtebeleid geen onderdeel vormt van deze energievisie. Warmte is voor zo’n 60 procent onderdeel van het totale energiebeleid en is een wezenlijk onderdeel van de energietransitie en vraagt om urgentie. Op het moment dat premier Rutte geconfronteerd wordt met boze Groningers die te maken hebben met aardbevingen door de gaswinning is er nationale verontwaardiging. Het is simpel we moeten van het gas af en wel zo snel mogelijk. En het kan, zo gaat de gemeente Loppersum al in 2023 van het gas af. Nu Zeewolde nog. Een totale woningvoorraad met nul op de meter past goed in Zeewolde, een dorp dat in ontwikkeling is met volop kansen. Wat ons betreft moeten we bij de eerste 10 gemeenten van Nederland kunnen horen.

Van groot belang bij de energietransitie is een stuk burgerparticipatie. De PvdA/GL is hier een sterk voorstander van. Juist vanuit het bedrijfsleven en ook vanuit de inwoners zelf komen prachtige initiatieven die bijdragen aan de enorme opgave waar we als maatschappij voor staan. Te vaak loopt de overheid achterop en bemoeilijkt zelfs initiatieven. Laten we dat in Zeewolde nu eens niet doen, geef richting denk mee en maak mogelijk!

Zo ondersteunen wij de oproep die de heer Campo deed om een grondgebonden zonneweide op zijn bedrijf in het buitengebied mogelijk te maken. Eigenlijk is het te zot voor woorden dat er schaapjes onder de panelen moeten lopen om binnen de huidige regelgeving dit project te kunnen realiseren. Wat ons betreft dient de ontwikkeling van grondgebonden zonneweides ook op landbouwgrond een plek te krijgen in de uitvoeringsnota.

Een tweede voorbeeld is dat van de plannen van de coöperatie ZeewoldeZon. Een prachtig initiatief van lokale partijen als Woonpalet, LEON Zeewolde en Zeenergie. Zij hebben de koppen bij elkaar gestoken en maken het mogelijk dat huurders van Woonpalet mee kunnen doen in een project met eigen zonne-energie.

Nogmaals, zoek naar maatschappelijk draagvlak en ondersteun dat. Alleen daarmee kunnen wij de energietransitie vorm geven in Zeewolde. Het is tijd voor verandering, zodat het gasfornuis net zoiets gaat worden als de kolenkit. Daarvoor zijn concrete maatregelen nodig en niet alleen maar mooie woorden. Wij kijken dan ook hals reikend uit naar de uitvoeringsnota. Wij zijn blij met deze visie, een eerste stap naar een mooier, schoner Zeewolde.

Algemene beschouwingen 2017

De algemene beschouwingen, DE gelegenheid om te kijken hoe duurzaam en zelfbewust wij de laatste jaren zijn geweest en natuurlijk de vooruitblik naar de programmabegroting van dit najaar.

Samenwerking en participatie

We willen een zelfstandige gemeente blijven en bereiken dat door steeds de samenwerking te zoeken, met name in onze directe regio. Door de samenwerking met Harderwijk en Ermelo in de GR Meerinzicht verder uit te bouwen nu op 1 januari 2018 met het sociaal domein. Hiermee maken wij een zeer belangrijke stap voorwaarts. Deze ontwikkelingen hebben organisatorisch veel gevraagd van de medewerkers van onze gemeente en zullen nog veel inzet vragen. Maar een compliment is op zijn plaats: de inwoners van Zeewolde hebben er niet veel van gemerkt. Continue reading

1 2 3 4 5 6 7 8 26