Uitreiking 1 Mei Trofee en lezing PvdA/GL Zeewolde

foto 1 mei 2017 Atletiekvereniging

foto 1 mei 2017 Atletiekvereniging

Maandagavond 1 mei 2017 is in The Lux stil gestaan bij de viering van de Dag van de Arbeid. Het stil staan bij deze dag stamt uit een ver verleden, met de gedachte van een 8-urige werkweek voor iedereen. Inmiddels in dit in een modern jasje gestoken, het is een dag van ons allemaal, dat we kunnen en mogen werken en een bijdrage leveren aan onze samenleving. Een bijdrage aan de verbondenheid in ons dorp Zeewolde. Het vrijwilligerswerk, en dat in hoofdletters, want vrijwilligerswerk is de smeerolie in onze samenleving, dat wij iets kunnen betekenen voor elkaar en vooral samen met elkaar.

Continue reading

Uitreiking 1 mei trofee 2017

In de afgelopen weken hebben diverse inwoners groepen vrijwilligers genomineerd voor de 1 mei trofee 2017. De jaarlijkse wisselprijs van de PvdA Zeewolde. Met deze prijs wordt de waardering en betekenis van het gezamenlijke werk van vrijwilligers voor ons dorp uitgedrukt. De volgende groepen zijn dit jaar genomineerd: Rode Kruis afd. Zeewolde, Stichting Present, Voedselbank De Kostmand, Atletiekvereniging Zeewolde, Stichting Endurance Zeewolde, Vrijwilligers Toon Hermanshuis, speeloptheek Ketelbinkie, Alzheimer café en kinderzwerfboek Zeewolde. Uit deze nominaties en de toelichting daarop blijkt hoezeer het werk van al deze vrijwilligers gewaardeerd wordt. Op maandag 1 mei 2017 om 20.00 uur wordt de trofee aan een van de genomineerden uitgereikt in The Lux. Iedereen is van harte welkom om deze uitreiking bij te wonen.
Aansluitend wordt een inspirerende lezing gegeven door mevrouw Carry Roozemond, directeur-bestuurder van Ingrado, een vereniging die actief bij draagt aan het beschermen en versterken van het recht op onderwijs. De kern van deze lezing is: Investeren in jongeren: rendement gegarandeerd. Door uitval uit het onderwijs van jongeren te voorkomen, door te investeren in de samenwerking tussen gemeente, onderwijs en werkgevers winnen wij allemaal. Het lijkt zo eenvoudig. En toch…….
De toegang is gratis en iedereen is welkom.

Valse start voor zwembad het Baken.

Het Baken Zeewolde Voor de tweede keer stond dit punt op de agenda. Een voorbereidingskrediet voor de renovatie/verbouwing van Het Baken.
Wij hadden met enige verbazing kennis genomen van de stukken. Daarin kwam het college met 1 voorstel/uitkomst. In dit trend van: dit gaat het worden en gemeenteraad: geeft u daar even een klap op.
Wij zijn van mening dat de raad bij de bouw c.q. verbouw van een dergelijk groots project van het begin af aan mee had moeten worden genomen in het proces. Overigens, niet alleen de raad maar vooral onze inwoners en gebruikers van het zwembad en sporthal.

Daarmee had toch echt een valse start voorkomen kunnen worden. Met het voorstel zoals dat nu voor lag werden wij voor een voldongen feit gesteld. Zonder keuzes, zonder de noodzakelijke achtergrondinformatie, zonder afwegingen.
En gelukkig stonden wij in dit standpunt niet alleen, alle fracties hadden vergelijkbare opmerkingen, met uitzondering van Leefbaar Zeewolde. Het voorstel werd dan ook tijdens de raadsvergadering weggestemd. Leefbaar Zeewolde was de enige partij die niet kritisch stond tegenover het voorstel.
Vervolgens zijn alle partijen, met uitzondering van Leefbaar Zeewolde met een motie gekomen met daarin een voorstel tot andere aanpak van dit project. Deze motie was in goeie samenwerking tot stand gekomen.
Wij willen als gemeenteraad meer de regie voeren over de vernieuwing van sportcomplex Het Baken. Wij gaan een initiatiefvoorstel voorbereiden en na vaststelling van dit voorstel gaan wij het college vragen met een goed onderbouwd voorstel te komen, waarin op basis van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek meerdere scenario’s zijn uitgewerkt.
Pas daarna kunnen wij een goed en gedegen besluit nemen. Daarnaast gaan wij als raad zelf een behoeften onderzoek uitvoeren onder inwoners en gebruikers van Het Baken. Dat is voor ons een heel belangrijk uitgangspunt.
Geconstateerd kan wel worden dat er in ieder geval een raadsbrede steun is voor behoud van een zwembadvoorziening in Zeewolde.
Als PvdA/GL willen wij een mooie toekomstbestendige sport-/zwembadvoorziening, energieneutraal, met een frisse, dynamische uitstraling en passend bij ons mooie dorp. En natuurlijk verliezen wij daarbij niet uit het oog: realistisch en financieel verantwoord.

Waarderingsvastgoed en jaarlijkse lasten begroting (afwaardering pand Ravelijn)

Het pand Ravelijn 1 is volgens schatting ruim € 1 miljoen in waarde gedaald, aldus het college! Het college zegt dat deze bijstelling noodzakelijk is omdat wij moeten voldoen aan de regels zoals gesteld in het Besluit Begroting en Verantwoording. Natuurlijk moeten wij daaraan voldoen, echter als bij dit bestuur de bestuurlijke intentie bestaat om het vastgoed met een maatschappelijke functie duurzaam te exploiteren, dan hoeft er geen duurzame waardevermindering te worden verantwoord. Dus college: wees creatief en denk na over andere oplossingen. Neem niet te snel dit ad hoc besluit. Wij hebben hierover wel creatief nagedacht en tijdens de commissievergadering hadden wij hier al een tipje van de sluier over opgelicht. Wij zien namelijk uitstekende mogelijkheden voor invulling van het pand Ravelijn 1. Het pand kan worden ingericht als een welzijnsplein, waar alle verschillende onderdelen binnen het sociaal domein prachtig hun plek kunnen vinden. Her en der verspreid in het dorp zitten nu de diverse instanties, als enkele te noemen, het welzijnswerk, de MDF, CJC, enz. Door al deze voorzieningen te bundelen krijg je een overzichtelijk en vooral voor inwoners mooie en efficiënte locatie waar men terecht kan voor hulp en informatie.

Eigenlijk zou eerst een andere belangrijke hoofdvraag gesteld moeten worden. Hoe staat het met onze gemeentelijke gebouwen en hun staat van onderhoud?
Her en der verspreid over het dorp hebben wij gebouwen in bezit. Breng in kaart een totaal accommodatieplaatje, leg daarnaast een kostenplaatje van het bezit en staat van onderhoud.
Gebaseerd op deze uitkomst kan een Visie opgesteld worden. Wat willen wij behouden en welke mogelijkheden zijn er op langere termijn. Richt je blik op een bestuurlijke visie. Pas daarna kunnen de juiste besluiten genomen worden naar de mening van de PvdA/GL. Met een dergelijk plan kan namelijk een mooie efficiencyslag gemaakt worden.

Helaas werd op ons voorstel niet ingegaan. Een gemiste kans wat ons betreft.

1 3 4 5 6 7 8 9 26