Raad november 2017

Programmabegroting

Deze maand stond o.a. op de agenda de behandeling van de Programmabegroting 2018-2021. De laatste programmabegroting voor deze collegeperiode. Het zag er weer piekfijn uit, financieel sluitend, zoals dat hoort. Met een redelijk gelijkblijvend resultaat met een éénmalige positieve uitschieter in 2019 van een kleine 4 miljoen. Dat komt door de opbrengsten van de bouwleges voor de windmolens. In de begroting zit geen ruimte voor nieuw beleid voor een nieuwe collegeperiode, jammer. Dit college schuift de verantwoording door naar een nieuw college dat dan samen met de gemeenteraad moet kijken naar mogelijkheden om de begroting 2022 structureel sluitend te krijgen en te houden. Een nieuw college komt voor een flinke opgave te staan. Maar wij zien dat ook als een uitdaging. Wij zien kansen op het gebied van duurzaamheid, sociaal en maatschappelijk. Uitgaande van het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten behoren te dragen.Centrumregeling Sociaal Domein Flevoland

Zeewolde heeft een Gemeenschappelijke Regeling (GR) voor wat betreft het onderdeel Jeugdzorg met de gemeente Almere, genaamd de Centrumregeling sociaal domein Flevoland. Aan de orde was de voortzetting van deze GR, een formaliteit, althans zo lijkt dat. Maar, wat was er dan aan de hand? Daarvan kunnen wij als PvdA/GL alleen maar zeggen: dat wij erg geschrokken zijn van het evaluatierapport.

Dit rapport is in Zeewolde als vertrouwelijk bestempeld maar ditzelfde rapport wordt in andere gemeenten gewoon in openbaarheid gedeeld. Maar goed, inmiddels is na intern overleg afgesproken dat het rapport toch openbaar besproken mocht worden. Transparant, zoals het hoort overigens.

De portefeuillehouder had aangegeven, gemeenteraad u gaat niet over dit rapport, dit betreft de bedrijfsvoering van deze GR. Dat mag dan zo zijn, echter hebben wij als raad nog steeds de controlerende taak of deze gemeenschappelijk regeling goed werkt en werk levert. En of een en ander organisatorisch op orde is. Daarnaast gaat het ons om het feit wat ondervinden onze inwoners hiervan? Hebben inwoners er geen hinder van als een organisatie intern niet goed loopt? En dat is waar wij als PvdA/GL ons zorgen over maken. Natuurlijk is het zo dat het sociaal domein een complexe materie is en dit niet zomaar binnen relatief korte tijd naar behoren werkt. Daar hebben wij begrip voor, daarom nogmaals onze boodschap: wees transparant naar je raad toe, neem ons mee. Het delen van uw zorgen, zorgt bij ons vervolgens voor een stukje vertrouwen. Maak daarvan gebruik.

Wij hebben van de portefeuillehouder een toezegging gevraagd dat zij ons het eerste kwartaal 2018 bij praat over de voortgang. In welke mate de aanbevelingen uitgevoerd zijn en concreet tot verbetering geleid hebben. Toegezegd is dat zij de werkgroep op de hoogte zal houden van de vorderingen.

Afsluitend hebben wij gesteld dat inmiddels de afgelopen maanden tot overeenstemming en verbetering is gekomen over een andere afbakening in de regionaal en lokaal in te kopen jeugdhulp in 2018. Wij zien dat als een positieve ontwikkeling voor Zeewolde op lokaal gebied. Om die reden hebben wij, met enige terughoudendheid, ingestemd met de voortzetting van deze GR.

Gebiedsvisie Horsterwold

Tijdens de commissievergadering hadden wij onze bezwaren al geuit over deze gebiedsvisie. Wij zijn voorstander van verdere ontwikkeling van het Horsterwold. Ontwikkelingen die passen bij het karakter van het gebied. Met recreatieve en ecologische waarden, met als kern de bos en natuurfunctie en naar de randen meer recreatief, die zogenaamde rafelige randen. Dat voldoet ook aan de afspraken gemaakt in de Structuurvisie 2020. Echter, de gebiedsvisie zoals nu gepresenteerd met de bouw van een villawijk of kantoorvilla’s, daar kunnen wij niet achter staan.

Het plan zoals dat nu voorligt voldoet niet aan de eerder gemaakte afspraken. Om die reden hebben wij niet ingestemd met deze gebiedsvisie en gevraagd met een aangepaste gebiedsvisie te komen. Het voorstel heeft het uiteindelijk niet gehaald in de raad, met een nipte meerderheid werd tegen het voorstel gestemd. Wij hopen dat het college geluisterd heeft naar de opmerkingen en met een aangepaste gebiedsvisie bij ons terug komt.