Valse start voor zwembad het Baken.

Het Baken Zeewolde Voor de tweede keer stond dit punt op de agenda. Een voorbereidingskrediet voor de renovatie/verbouwing van Het Baken.
Wij hadden met enige verbazing kennis genomen van de stukken. Daarin kwam het college met 1 voorstel/uitkomst. In dit trend van: dit gaat het worden en gemeenteraad: geeft u daar even een klap op.
Wij zijn van mening dat de raad bij de bouw c.q. verbouw van een dergelijk groots project van het begin af aan mee had moeten worden genomen in het proces. Overigens, niet alleen de raad maar vooral onze inwoners en gebruikers van het zwembad en sporthal.

Daarmee had toch echt een valse start voorkomen kunnen worden. Met het voorstel zoals dat nu voor lag werden wij voor een voldongen feit gesteld. Zonder keuzes, zonder de noodzakelijke achtergrondinformatie, zonder afwegingen.
En gelukkig stonden wij in dit standpunt niet alleen, alle fracties hadden vergelijkbare opmerkingen, met uitzondering van Leefbaar Zeewolde. Het voorstel werd dan ook tijdens de raadsvergadering weggestemd. Leefbaar Zeewolde was de enige partij die niet kritisch stond tegenover het voorstel.
Vervolgens zijn alle partijen, met uitzondering van Leefbaar Zeewolde met een motie gekomen met daarin een voorstel tot andere aanpak van dit project. Deze motie was in goeie samenwerking tot stand gekomen.
Wij willen als gemeenteraad meer de regie voeren over de vernieuwing van sportcomplex Het Baken. Wij gaan een initiatiefvoorstel voorbereiden en na vaststelling van dit voorstel gaan wij het college vragen met een goed onderbouwd voorstel te komen, waarin op basis van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek meerdere scenario’s zijn uitgewerkt.
Pas daarna kunnen wij een goed en gedegen besluit nemen. Daarnaast gaan wij als raad zelf een behoeften onderzoek uitvoeren onder inwoners en gebruikers van Het Baken. Dat is voor ons een heel belangrijk uitgangspunt.
Geconstateerd kan wel worden dat er in ieder geval een raadsbrede steun is voor behoud van een zwembadvoorziening in Zeewolde.
Als PvdA/GL willen wij een mooie toekomstbestendige sport-/zwembadvoorziening, energieneutraal, met een frisse, dynamische uitstraling en passend bij ons mooie dorp. En natuurlijk verliezen wij daarbij niet uit het oog: realistisch en financieel verantwoord.