BING rapportage integriteit

Algemeen

Tijdens de raadsvergadering van 4 februari jl. is het rapport van BING (Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten) besproken. Dit rapport is opgemaakt naar aanleiding van de melding integriteit door Zeewolde Liberaal en betreft het handelen van een raadslid, wethouder en ambtelijke organisatie in het besluitvormingsproces rondom het Zonnewoud.

Goed dat wij als gemeenteraad een onderzoek hebben laten uitvoeren. Dit betrof zo’n serieuze melding, dat nader onderzoek absoluut op zijn plaats was.

De belangrijkste vraag was: Is hier sprake van een integriteitskwestie? En zoals we uit de conclusies in het rapport kunnen lezen is dat niet het geval is. Aldus het BING rapport. Afgewogen tegen geldende wet- en regelgeving op basis van de Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht en gedragscode. Dat is positief om te horen. Juridisch gaat het er namelijk om of een persoon omkoopbaar is geweest en persoonlijk financieel gewin heeft behaald uit de besluitvorming omtrent het Zonnepark. En dat is het niet geval.

Wél is geconstateerd dat sprake is geweest van beïnvloeding van het advies van de externe commissie, maar op basis van het juridisch kader is dit uiteindelijk niet toereikend om te spreken van corruptie.

Echter, wat onze fractie betreft, behelst deze kwestie wel degelijk meer. Het gaat om eerlijkheid, fatsoen, openheid, oprechtheid, loyaliteit. Diverse keren valt in het rapport te lezen: dat is niet zo handig dat te zeggen, dat was niet verstandig die informatie achter te houden, dat was niet handig daar niet op in te gaan, handig qua beeldvorming acht Bing het niet.

Het rapport verwoordt dit dus veelal als: NIET ZO HANDIG. Nou sterker, wij zijn van mening dit zeer fout te vinden. Dit is iets wat we niet moeten willen. Sterker, dit moet je altijd voorkomen. Slecht voor het politiek imago en schaadt ons als bestuur, als gemeenteraad van Zeewolde.

Het betreft de volgende hoofdonderdelen

De rol over het handelen van het raadslid roept de meeste vragen op. Zijn wisselende verklaringen omtrent zijn rol in de externe commissie en zijn motieven. Vervolgens blijkt uit een Wob verzoek dat het raadslid heeft deelgenomen als zijnde raadslid van de ChristenUnie. Los van het feit dat dit juridisch qua integriteit dan allemaal mag. Nu blijkt dus zwart op wit dat hij zich wel als CU raadslid heeft gepresenteerd om zitting te nemen in die commissie. Dus niet op persoonlijke titel.

Kort gezegd, er wordt gedraaid. De consequenties hiervan zijn aan het raadslid zelf uiteraard. Tijdens hun fractievergaderingen is een en ander diverse keren besproken en is bewust gekozen te zwijgen.

Deelname aan stemming tijdens de raadsvergadering m.b.t. het Zonnepark

Artikel 28 van de Gemeentewet en artikel 2:4 van de Algemene bestuursrecht stellen regels over deelname aan stemming en beïnvloeding van besluitvorming. Naar de mening van Bing is geen sprake van een situatie waarin het raadslid betrokkenheid zou moeten hebben bij de besluitvorming in de raad die betrekking heeft op het ingediende plan.

De fractie van de PvdA/GroenLinks is van mening dit politiek gezien WEL relevant is geweest. Die ene stem heeft namelijk de doorslag gegeven voor de komst van het Zonnepark.

De rol van de wethouder duurzaamheid. Een wethouder die in het voortraject zijn beleidsmedewerker gevraagd heeft zitting te gaan nemen in de externe commissie. Deze medewerker eveneens heeft opgedragen om het raadslid voor te dragen voor de externe commissie. De beleidsmedewerker heeft de wethouder zelfs nog gewaarschuwd voor het feit dat een raadslid aan de externe commissie zou deelnemen.

De wethouder heeft verklaard altijd deel te nemen aan de fractievergaderingen en heeft aangegeven dat dit ook besproken is. Zelfs data van de betreffende fractievergaderingen zijn bekend en dat de wethouder bij die vergaderingen aanwezig is geweest. In de fractievergaderingen is besloten niets te zeggen in het openbaar over de deelname van het raadslid. Het betreffende raadslid heeft zelfs geopperd om dit wel te vertellen aan de raadsleden. En dat vervolgens de fractie besloten heeft dit allemaal niet relevant te vinden!

De wethouder geeft vervolgens aan zich al deze feiten niet meer te kunnen herinneren. Zich ook niet kan herinneren dat de beleidsmedewerker duurzaamheid hem gewezen heeft op het feit van deelname in de externe commissie. Dit is een bekende tactiek om vooral de waarheid te ontwijken.

Zoals BING al stelt is het van belang discussie te vermijden over ons handelen als raadsleden in het algemeen. Wij moeten de zuiverheid van de verhoudingen bewaken. Dit heeft alles te maken met bestuurlijke integriteit. Melding bij de voorzitter van de raad was op zijn minst op zijn plaats geweest.

Raadsvergadering 11 februari 2021

Waarbij vooral gesproken is over welke lessen wij uit deze kwestie kunnen trekken.

Wij zijn van mening dat wij ons eigen functioneren scherp moeten houden, breed gezien, van raad tot college en tot ambtelijke organisatie. Wij als raadsleden moeten onze kaders en controlerende rol goed uitoefenen en in dit geval gebruik maken van het recht tot onderzoek. Daarnaast zijn wij van mening dat het belangrijk is met beide benen op de grond te blijven staan. Jezelf regelmatig een spiegel voor te houden en vooral te beseffen dat als je twijfel hebt, daar vaak een goede reden aan ten grondslag ligt.

Tijdens de raad van 11 februari 2021 zijn 2 moties aangenomen

Ten eerste is de afspraak gemaakt een Protocol melding bij vermoedens van integriteitsschending te gaan opstellen. Dit kunnen we als hulpmiddel gebruiken zodra zich een kwestie voordoet.

Ten tweede gaan we het gesprek aan over de faciliterende rol van de gemeente in de ambtelijke organisatie en gemeentebestuur. Hoe kunnen wij dit gezamenlijk verder vorm gaan geven?

Conclusie
Er zijn geen wetten overtreden, maar er is wel degelijk het een en ander aan de hand.

 

Vorig bericht
2e fase van Gebiedsontwikkeling Oosterwold gaat in

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.

Menu