Samen gaan we voor een mooier Zeewolde

Kansen voor jeugd en onderwijs

Waar jeugd initiatieven neemt voor activiteiten of evenementen krijgen ze steun.
Er komt een veilige plek waar de jeugd elkaar kan ontmoeten en chillen.
De Groene Schuur moet in stand blijven.
Jongerenwerk zo opzetten dat het past bij moderne jeugd.
► 
De bovenbouw van het voortgezet onderwijs naar Zeewolde halen.
► Jongeren met problemen krijgen de beste hulp die er is.

Wonen

Betaalbare woningen voor iedereen.
Van leegstaande panden in het centrum jongerenappartementen maken.
Nieuwe woonvormen zoals bijv. tiny houses en meer seniorenwoningen. 
In Zeewolde bouwen we energieneutraal.
► Realiseren tijdelijk onderdak voor noodgevallen bij scheiding of huiselijk geweld.

duurzaam en groen

Kleur en fleur

► Inwoners en gemeente werken samen aan een kleurig en fleurig Zeewolde. 
Sportvoorzieningen moeten voor iedereen toegankelijk zijn. 
Vrijwilligers krijgen alle ondersteuning die ze nodig hebben, ook financieel. 
Muziekschool en De Verbeelding blijven bestaan. 
Ruimte voor nieuwe bestemmingen en ideeën voor ons dorpscentrum. 
Panden nodeloos leeg laten staan wordt beboet.

jeugd educatie

Zorg en inkomen

Zorg en hulpverlening moet van goede kwaliteit zijn en daar mag niet op bezuinigd worden. 
Initiatieven van inwoners zoals het Alzheimer café en het Toon Hermanshuis verdienen geldelijke steun. 
Werken aan een seniorvriendelijk Zeewolde waar ouderen actief mee kunnen blijven doen en goede zorg krijgen. 
De armoedegrens optrekken naar 130% van het minimuminkomen. 
► De voedselbank en de Arme Kant van Zeewolde krijgen ondersteuning.
► Een onderzoek doen naar een basisinkomen in plaats van bijstand.
Bestrijden werkloosheid en bevorderen werkgelegenheid.
► Het loket voor zorg en welzijn komt terug in Zeewolde.

Groen en duurzaam

► Geen vliegroutes en lawaai over ons dorp en onze natuurgebieden.
Activiteiten waarbij natuur en milieu schade oplopen worden gestopt.
Het Horsterwold mag geen villapark worden. 
Water, bos en schone lucht worden beschermd. 
Het werk van IVN en Rode Schuur wordt gesteund.
Woonwijken worden gebouwd met veel natuur en water. 
De landbouw in Zeewolde moet helemaal duurzaam en biologisch worden.
► 
We bevorderen de ontwikkelingen in de richting van een volledig energieneutraal Zeewolde

"Elk initiatief voor een warm kloppend dorpshart kan rekenen op onze steun."

Menu